Companies search
Enter name, head office, unique tax number or identification number of company
M
T
W
T
F
S
S
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30          
Преглед на образец
Барање за пренесување на искажана загуба
Кратко име: ДД-01
Тип на данок: Данок на добивка

Барањето за пренесување на искажана загуба (образец “ДД-01“) се однесува за даночен период од три години, кој започнува по годината во која загубата е искажана.
Барањето се поднесува со цел за намалување на даночната основа во даночниот биланс за оданочување на добивката, за износот на пренесената загуба на товар на добивката во идните пресметковни периоди (период од три последователни години по годината во која е искажана загуба).

Барањето “ДД-01“ даночниот обврзник го доставува до даночната канцеларија на УЈП или во електронска форма преку http://etax.ujp.gov.mk, најдоцна до 31 март во годината што следи, по годината во која загубата е искажана.

Pdf_16   Download document  (270 KB)
 


© Public Revenue Office, Republic of North Macedonia