Companies search
Enter name, head office, unique tax number or identification number of company
M
T
W
T
F
S
S
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30          
Преглед на образец
Барање за обврзувачка согласност
Кратко име: УЈП-ДИ-З.2-57/1
Тип на данок: Сите јавни давачки

По реализација на надворешна контрола, даночниот обврзник може да поднесе, Барање обрзувачка согласност (образец УЈП-ДИ-3.2-57/1) до Управата за јавни приходи во рок до три месеци по испраќањето на записникот од надворешната контрола, со цел добивање на објаснување како одредена фактичка состојба ќе биде даночно-правно третирана во иднина.

Барањето се поднесува во писмена форма до надлежната даночна канцеларија на УЈП според местото на седиште/живеалиште/престојување на даночниот обврзник или по електронски пат преку https://etax-fl.ujp.gov.mk

За поднесување на Барањето предвидено е плаќање на административни такси во вкупен износ од 300 денари, односно 50 денари за барањето и 250 денари за решението.
Административната такса може да ја платите на уплатница Налог ПП 50 или преку мобилен телефон со праќање на СМС порака (систем eNAPSYS) на бројот 144 166 со текст „TM Ime Prezime Iznos„.

Pdf_16   Барање за обврзувачка согласност  (266 KB)
 


© Public Revenue Office, Republic of North Macedonia