Companies search
Enter name, head office, unique tax number or identification number of company
M
T
W
T
F
S
S
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30          
Преглед на образец
Барање за одлагање на плаќање на даночен долг
Кратко име: УЈП-ПН-З.2-28/1
Тип на данок: Сите јавни давачки

Даночниот обврзник може до Управата за јавни приходи да поднесе Барање за одлагање на плаќање на даночен долг (образец УЈП-ПН-З.2-28/1) со кое може да бара одлагање на плаќањето на даночен долг согласно членовите од 111-б до 111-ѓ од Законот за даночна постапка. УЈП по добиеното барање може да го одложи плаќањето на доспеаниот даночен долг во цел или делумен износ.

Барањето се поднесува во писмена форма до надлежната даночна канцеларија на УЈП според местото на седиште/живеалиште/престојување на даночниот обврзник или по електронски пат преку https://etax-fl.ujp.gov.mk

За поднесување на Барањето предвидено е плаќање на административни такси во вкупен износ од 300 денари, односно 50 денари за барањето и 250 денари за решението.
Административната такса може да ја платите на уплатница Налог ПП 50 или преку мобилен телефон со праќање на СМС порака (систем eNAPSYS) на бројот 144 166 со текст „TM Ime Prezime Iznos„

Pdf_16   Барање за одлагање на плаќање на даночен долг  (309 KB)
 


© Public Revenue Office, Republic of North Macedonia