Companies search
Enter name, head office, unique tax number or identification number of company
M
T
W
T
F
S
S
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30          
Преглед на образец
Барање за замена на гаранцијата за обезбедување на плаќање на даночниот долг
Кратко име: УЈП-ПН-З.2-29/1
Тип на данок: Сите јавни давачки

После одобрено одложено плаќање на даночен долг со Решение на Управата за јавни приходи, даночниот обврзник може до Управата за јавни приходи да поднесе Барање (образец УЈП-ПН-З.2-29/1) со кое може да бара замена на гаранцијата за обезбедување на плаќање на даночен долг согласно член 111-е од Законот за даночна постапка.

Со одобрувањето на замената на гаранцијата, претходната гаранција ќе му се врати на обврзникот а ќе се задржи ново прифатената.
Барањето се поднесува во писмена форма до надлежната даночна канцеларија на УЈП според местото на седиште/живеалиште/престојување на даночниот обврзник или по електронски пат преку https://etax-fl.ujp.gov.mk

За поднесување на Барањето предвидено е плаќање на административни такси во вкупен износ од 300 денари, односно 50 денари за барањето и 250 денари за решението.
Административната такса може да ја платите на уплатница Налог ПП 50 или преку мобилен телефон со праќање на СМС порака (систем eNAPSYS) на бројот 144 166 со текст „TM Ime Prezime Iznos„.

Pdf_16   Барање за замена на гаранцијата за обезбедување на плаќање на даночниот долг  (309 KB)
 


© Public Revenue Office, Republic of North Macedonia