Companies search
Enter name, head office, unique tax number or identification number of company
M
T
W
T
F
S
S
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30          
Преглед на образец
Барање за враќање на повеќе или погрешно наплатен данок
Кратко име: УЈП-УН-З.2-39/2
Тип на данок: Сите јавни давачки

Обврзникот може да поднесе Барање УЈП-УН-З.2-39, доколку платил поголем износ од оној кој бил должен да го плати, доколку по грешка уплатил данок или споредна даночна давачка иако немал обврска за тоа, и доколку платил данок, но подоцна е ослободен од обврската за плаќање на истиот.

Барањето се поднесува во писмена форма до надлежната даночна канцеларија на УЈП според местото на седиште/живеалиште на даночниот обврзник или по електронски пат преку https://etax-fl.ujp.gov.mk
Обврзникот е должен да уплати административни такси во износ од 300 денари (50 денари за барањето и 250 денари за решението).
Административната такса може да ја платите на уплатница Налог ПП 50 или преку мобилен телефон со праќање на СМС порака (систем eNAPSYS) на бројот 144 166 со текст „TM Ime Prezime Iznos„.

Согласно член 122-а од Законот за даночна постапка, враќање на повеќе или погрешно уплатен или наплатен данок, како и споредни даночни давачки не може да се бара доколку истекол рокот на застарување. Рок на застареност изнесува пет години сметано од уплатата, а во секој случај по истекот од десет години застарува враќањето на повеќе и погрешно уплатениот или наплатен данок.

Pdf_16   Барање за враќање на повеќе или погрешно наплатен данок  (329 KB)
 


© Public Revenue Office, Republic of North Macedonia