Companies search
Enter name, head office, unique tax number or identification number of company
M
T
W
T
F
S
S
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30          
Преглед на образец
Барање за враќање во поранешна состојба
Кратко име: УЈП-ПР-З.2-23/1
Тип на данок: Сите јавни давачки

Даночниот обврзник може до Управата за јавни приходи да поднесе Барање за враќање во поранешна состојба (образец УЈП-ПР-З.2-23/1) со кое може да бара враќање во поранешна состојба доколку не по своја вина, бил спречен да запази законски рок или рок што го определила Управата за јавни приходи. Барањето даночниот обврзник го поднесува согласно и под условите определени во член 75 од Законот за даночна постапка.

Барањето се поднесува во писмена форма до надлежната даночна канцеларија на УЈП според местото на седиште/живеалиште/престојување на даночниот обврзник или по електронски пат преку https://etax-fl.ujp.gov.mk

За поднесување на Барањето предвидено е плаќање на административна такса во вкупен износ од 300 денари, односно 50 денари за барањето и 250 денари за решението.
Административната такса може да ја платите на уплатница Налог ПП 50 или преку мобилен телефон со праќање на СМС порака (систем eNAPSYS) на бројот 144 166 со текст „TM Ime Prezime Iznos„.

Pdf_16   Барање за враќање во поранешна состојба  (265 KB)
 


© Public Revenue Office, Republic of North Macedonia