Companies search
Enter name, head office, unique tax number or identification number of company
M
T
W
T
F
S
S
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30          
Преглед на образец
Барање за одложување на почеток на контрола
Кратко име: УЈП-ДИ-З.2-60/1
Тип на данок: Сите јавни давачки

Даночниот обврзник може до Управата за јавни приходи да поднесе барање за одложување на почеток на контрола УЈП-ДИ -З.2-60/1 со кое може да бара одложување на почетокот на спроведувањето на надворешната контрола поради причините наведени во член 92 од Законот за даночна постапка.
Барањето се поднесува во писмена форма до надлежната даночна канцеларија на УЈП според местото на седиште/живеалиште/престојување на даночниот обврзник или по електронски пат преку https://etax-fl.ujp.gov.mk
За поднесување на Барањето предвидено е плаќање на административни такси во вкупен износ од 300 денари, односно 50 денари за барањето и 250 денари за решението.
Административната такса може да ја платите на уплатница Налог ПП 50 или преку мобилен телефон со праќање на СМС порака (систем eNAPSYS) на бројот 144 166 со текст „TM Ime Prezime Iznos„.

Pdf_16   Барање за одложување на почеток на контрола  (181 KB)
 


© Public Revenue Office, Republic of North Macedonia