Companies search
Enter name, head office, unique tax number or identification number of company
M
T
W
T
F
S
S
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
Преглед на образец
Барање за паушално плаќање на данокот на личен доход
Кратко име: ДЛД-П
Тип на данок: Данок на личен доход

Даночниот обврзник регистриран како самостоен вршител на дејност (СВД) или занаетчија кој поради определени околности не е во состојба да води деловни книги, или на кого нивното водење значително му го отежнува вршењето на дејноста, има право да поднесе барање данокот за доходот остварен од вршење на дејност да го плаќа според паушално утврден нето-доход (паушално оданочување), согласно на член 29 од Законот за данокот на личен доход.
Барањето за паушално плаќање на данокот од доход се поднесува најдоцна до крајот на годината која претходи на годината за која се врши утврдување на данокот, или во рок од 15 дена од денот на регистрација во надлежен регистар или пред отпочнување на вршење на дејноста, до даночната канцеларија на УЈП или во електронска форма.
Даночниот обврзник - СВД или занаетчија внесува Единствен даночен број, Единствен матичен број на граѓанинот, скратен назив и адреса на вистинско седиште за контакт и телефон.
Даночниот обврзник - физичко лице во случај кога врши дејност од времен карактер (продажба на крофни, честитки и сл.) поднесува Барање за паушално плаќање на данокот од доход најдоцна пред отпочнување на вршење на дејност. Даночниот обврзник физичко лице кое врши дејност од времен карактер внесува Единствен матичен број на граѓанинот, адреса за контакт и телефон и го чекира полето “Времен карактер”.

Pdf_16   Барање за паушално плаќање на данокот на личен доход  (111 KB)
 


© Public Revenue Office, Republic of North Macedonia