Companies search
Enter name, head office, unique tax number or identification number of company
M
T
W
T
F
S
S
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31        
Преглед на образец
Пресметката на данок на добивка при престанување на условите за даночно ослободување
Кратко име: ДД-ДО
Тип на данок: Данок на добивка

Даночните обврзници кај кои престанале условите за даночно ослободување по основ на реинвестирана добивка од членот 28 ставови (3) и (4) и по основ на донирани финансиски средства на спортски субјекти членот 30-а став (9) од Законот за данокот на добивка, го должат данокот кој би го платиле кога не би ги користеле даночните ослободувања. Данокот на добивка се утврдува и плаќа врз основа на
образец „ДД-ДО“, кој се доставува до Управата за јавни приходи во рок 30 дена од денот на престанување на условите за даночно ослободување.

Pdf_16   Пресметката на данок на добивка при престанување на условите за даночно ослободување  (88 KB)
 


© Public Revenue Office, Republic of North Macedonia