Companies search
Enter name, head office, unique tax number or identification number of company
M
T
W
T
F
S
S
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31    
Преглед на образец
Барање за враќање на данок од доход по видови на доход
Кратко име: Б-ВД/ВД
Тип на данок: Данок на личен доход

Во случаите кога е наплатен данок на приходи кој согласно меѓународните договори за одбегнување на двојно оданочување е ослободен или во однос на истиот се применува пониска даночна стапка, се поднесува Барање (образец “Б-ВД/ВД“).

Pdf_16   Барање за враќање на данок од доход по видови на доход  (61 KB)
 


© Public Revenue Office, Republic of North Macedonia