Companies search
Enter name, head office, unique tax number or identification number of company
M
T
W
T
F
S
S
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30          
Преглед на образец
Барање согласност за признавање на расход во даночен биланс
Кратко име: ДД-БС
Тип на данок: Данок на добивка

Барањето согласност за признавање на расход во даночен биланс образец ДД-БС се поднесува согласно член 9-а од Законот за данокот на добивка за средствата кои имаат сегашна вредност и кои понатаму не можат да се користат, врз основа на Одлука од органот на управување. Образецот ДД-БС се поднесува најдоцна до 31 јануари во годината која следува по годината за која барањето се поднесува.

Pdf_16   Барање согласност за признавање на расход во даночен биланс   (81 KB)
 


© Public Revenue Office, Republic of North Macedonia