Companies search
Enter name, head office, unique tax number or identification number of company
M
T
W
T
F
S
S
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31    
Преглед на образец
Биланс на приходи и расходи
Кратко име: Б
Тип на данок: Данок на личен доход

Билансот на приходи и расходи (образец “Б”) го пополнува обврзникот на данокот на личен доход регистриран како трговец-поединец, како и физичко лице кое се занимава сo земјоделска дејност, со занаетчиска дејност и лице кое врши услуга или слободно занимање, а кој остварува доход од самостојна дејност (доход остварен од стопанската дејност, од давање професионални и други интелектуални услуги и од други дејности чија трајна цел е остварување на приходи).
Обрасците “Б” и “ДЛД-ДБ” задолжително се поднесуваат до УЈП по електронски пат преку https://e-pdd.ujp.gov.mk, најдоцна до 15 март во наредната година, како и до Централниот регистар на РСМ.
Даночниот период за кој се утврдуваат вкупните приходи и вкупните расходи во работењето на даночниот обврзник е една календарска година.
Доколку даночниот обврзник вршел самостојна дејност за период пократок од една календарска година, за даночен период се смета периодот од годината во кој обврзникот работел.

Pdf_16   Биланс на приходи и расходи  (94 KB)
 


© Public Revenue Office, Republic of North Macedonia