Companies search
Enter name, head office, unique tax number or identification number of company
M
T
W
T
F
S
S
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
Преглед на образец
Годишна даночна пријава за утврдување на данокот на личен доход
Кратко име: ДЛД-ГДП
Тип на данок: Данок на личен доход

Органот за јавни приходи изготвува годишна даночна пријава за обврзникот, која ги содржи податоците за остварениот доход и платените аконтации на данокот во текот на годината за која се утврдува данокот.
Годишната даночна пријава, органот за јавни приходи ја доставува до обврзникот најдоцна до 30-ти април наредната година.
Обврзникот на данокот на доход е должен да ја потврди точноста на податоците од доставената пополнета годишна даночна пријава или да ја коригира пријавата најдоцна до 31-ви мај.

Доколку обврзникот не ја потврди или коригира доставената пополнета годишна даночна пријава во рокот, доставената пополнета годишна даночна пријава се смета за потврдена.

Pdf_16   Годишна даночна пријава за утврдување на данокот на личен доход  (91 KB)
 


© Public Revenue Office, Republic of North Macedonia