Memorandum_en
Преглед на образец
Бaрање за пресметување на износот за враќање на примената финансиска поддршка
Кратко име: ДБ-БВ-ФП
Тип на данок: Данок на личен доход

Согласно Законот за финансиска поддршка на физички лица кои вршат самостојна дејност погодени од здравственоекономската криза предизвикана од вирусот COVID-19, за месеците октомври, ноември и декември 2020 година („Службен весник на Република Северна Македонија” бр.267/20) физичкото лице кое врши самостојна дејност коe го искористило правото на финансиска поддршка за исплата на финансиски средства, има обврска примените финансиски средства да ги врати во Буџетот на Република Северна Македонија, но најмногу до износот од 50% од износот на искажаниот финансиски резултат пред оданочување во Билансот на приходи и расходи (образец Б) за 2020 година, зголемен за непризнаените расходи за даночни цели во Годишниот Даночен биланс за утврдување на данокот на доход од вршење на самостојна дејност. За враќање на износот на примената финансиска поддршка за исплата на финансиски средства, физичкото лице кое врши самостојна дејност и се оданочува по вистински доход поднесува Барање за пресметување на износот за враќање на примената финансиска поддршка до Управата за јавни приходи.
Поднесувањето на барањето се врши преку системот е-Персонален данок https://e-pdd.ujp.gov.mk

Pdf_16   Бaрање за пресметување на износот за враќање на примената финансиска поддршка   (86 KB)
 
http://www.ujp.gov.mk
© Public Revenue Office, Republic of North Macedonia