Companies search
Enter name, head office, unique tax number or identification number of company
M
T
W
T
F
S
S
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31    
Преглед на образец
Барање за претворање на финансиска поддршка во грант на физички лица кои вршат самостојна дејност
Кратко име: Б-ПФПГ/СВД
Тип на данок: Данок на личен доход

Врз основа на член 8 став 4 од Законот за финансиска поддршка на физички лица кои вршат самостојна дејност погодени од здравствено-економската криза предизвикана од вирусот Covid-19, за месеците февруари и март 2021 година („Службен весник на Република Северна Македонија”, бр.85/21), физичкото лице кое врши самостојна дејност и се оданочува по вистински доход до Управата за јавни приходи доставува Барање за претворање на примената финансиска поддршка во грант на физички лица кои вршат самостојна дејност. Поднесувањето на барањето за физичките лица кои вршат самостојна дејност се врши преку системот е-Даноци.
Кон Барањето се приложуваат фактури за извршените набавки и изводи од носител на платен промет како доказ за извршеното плаќање на фактурите.

Pdf_16   Барање за претворање на финансиска поддршка во грант на физички лица кои вршат самостојна дејност  (88 KB)
 


© Public Revenue Office, Republic of North Macedonia