Companies search
Enter name, head office, unique tax number or identification number of company
M
T
W
T
F
S
S
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
Преглед на образец
Барање на согласност за признавање на расход од работењето на обврзникот во даночен биланс
Кратко име: ДЛД - БС
Тип на данок: Данок на личен доход

Барањето на согласност за признавање на расход од работењето на обврзникот во даночен биланс образец ДЛД-БС се поднесува согласно член 24 од Законот за данокот на личен доход за средствата кои имаат сегашна вредност и кои понатаму не можат да се користат, врз основа на изјава од обврзникот кој остварува доход од самостојна дејност. Образецот ДЛД-БС се поднесува електронски преку e-pdd.ujp.gov.mk најдоцна до 31 јануари во годината која следува по годината за која барањето се поднесува.

Pdf_16   Барање на согласност за признавање на расход од работењето на обврзникот во даночен биланс  (83 KB)
 


© Public Revenue Office, Republic of North Macedonia