Companies search
Enter name, head office, unique tax number or identification number of company
M
T
W
T
F
S
S
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30          
Преглед на образец
Даночен биланс за оданочување со данок за солидарност
Кратко име: ДБ-ДС
Тип на данок: Данок на добивка

Согласно Законот за данок за солидарност, обврзник за плаќање на данок за солидарност е обврзникот на данокот на добивка согласно Законот за данокот на добивка, кој во 2022 година остварил вкупен приход поголем од 615.000.000 денари. Даночната основа за пресметување на данокот за солидарност претставува позитивната разлика помеѓу износот на даночната основа по намалување утврден во даночниот биланс за оданочување на добивката на АОП 49 за 2022 година или просечниот износ на даночната основа по намалување за 2021 и 2022 година и просечниот износ на даночна основа по намалување утврден во даночните биланси за оданочување на добивка за претходните периоди зголемен за 20%. Во случај на статусни промени се применува процент на зголемување на просечниот износ на даночната основа за претходните даночни периоди од 30%. Овие обврзници, на претходно спомената основа плаќаат данок за солидарност во 2023 година по стапка од 30%. Данокот за солидарност се утврдува врз основа на образец „ДБ-ДС - Даночен биланс за оданочување со данок за солидарност“ што се доставува до Управата за јавни приходи преку http://etax.ujp.gov.mk најдоцна до 25 септември 2023 година. Плаќањето на данокот за солидарност се врши во рок од 30 дена од истекот на рокот на неговото поднесување.

Pdf_16   Даночен биланс за оданочување со данок на солидарност  (108 KB)
 


© Public Revenue Office, Republic of North Macedonia