Companies search
Enter name, head office, unique tax number or identification number of company
M
T
W
T
F
S
S
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
Преглед на образец
Годишниот извештај за стекнување и продажба на хартии од вредност од страна на физички лица
Кратко име: ДЛД-ГИ/ЦД
Тип на данок: Данок на личен доход

Централниот депозитар за хартии од вредност е должен до Управата за јавни приходи да достави Годишен извештај за стекнување и продажба на хартии од вредност (образец ДЛД-ГИ/ЦД), согласно член 85-а од Законот за данокот на личен доход. Годишниот извештај се поднесува најдоцна до 15 јануари во тековнта година за претходната година во електронска форма преку системот "е-персонален данок".

Pdf_16   Годишниот извештај за стекнување и продажба на хартии од вредност од страна на физички лица   (64 KB)
 


© Public Revenue Office, Republic of North Macedonia