Companies search
Enter name, head office, unique tax number or identification number of company
M
T
W
T
F
S
S
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
Преглед на образец
Годишниот извештај за остварениот доход од удели во инвестициски фонд
Кратко име: ДЛД-ГИ/ДУИФ
Тип на данок: Данок на личен доход

Друштвата за управување со инвестициски фондови се должни до Управата за јавни приходи да достават Годишен извештај за остварениот доход од удели во инвестициски фонд, согласно член 85-а став 2 од Законот за данокот на личен доход. Годишниот извештај се поднесува најдоцна до 15 јануари во тековнта година за претходната година во електронска форма преку преку системот "е-персонален данок".

Pdf_16   Годишниот извештај за остварениот доход од удели во инвестициски фонд   (63 KB)
 


© Public Revenue Office, Republic of North Macedonia