Companies search
Enter name, head office, unique tax number or identification number of company
M
T
W
T
F
S
S
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
Преглед на образец
Прилог со податоци за трансакции меѓу поврзани лица
Кратко име: П-ТЦ
Тип на данок: Данок на добивка

Согласно член 39 став (5) од Законот за данокот на добивка (ЗДД) даночните обврзници кои се поврзано лице согласно критериумите утврдени во член 16 од ЗДД и имаат трансакции меѓу поврзани лица согласно член 12 и член 12-а од ЗДД, имаат обврска кон образецот „ДБ“- Даночен биланс за оданочување на добивка, да достават Прилог со податоци за трансакции меѓу поврзани лица „П/ТЦ“, кој даночниот обврзник ја доставува во електронска форма преку http://etax.ujp.gov.mk

Pdf_16   Прилог со податоци за трансакции меѓу поврзани лица   (84 KB)
 


© Public Revenue Office, Republic of North Macedonia