Companies search
Enter name, head office, unique tax number or identification number of company
M
T
W
T
F
S
S
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30          
Преглед на образец
Извештај за уплатениот данок по задршка
Кратко име: ДД-И
Тип на данок: Данок на добивка

Домашните правни лица, домашните физички лица - регистрирани за вршење на дејност, странските правни лица или странските физички лица (нерезиденти) со постојана деловна единица во Република Македонија (исплатувачи на приходи), имаат обврска при секоја исплата на приходи на странските правни лица од член 21 од Законот за данок на добивка (ЗДД), да го задржат и да го уплатат данокот на соодветната уплатна сметка.

Лицето кое што има обврска да го задржи и да го уплати данокот, согласно членот 24 од ЗДД има обврска Извештајот да го достави до даночната канцеларија на УЈП или по електронски пат преку http://etax.ujp.gov.mk, најдоцна до 15 февруари наредната година, по годината во која постоела обврска за задржување на данокот.

Обврската за плаќање на данокот по задршка настанува истовремено со исплатата на приходот на странското правно лице.

Pdf_16   Download document  (292 KB)
 


© Public Revenue Office, Republic of North Macedonia