Memorandum_mk
Пријавување на промени на имотната состојба

Содржината и формата на образецот пријавување на промени на имотната состојба ги пропишува Државната комисија за спречување на корупција и истиот можете да го преземете од веб страницата www.dksk.mk
Начинот на пополнување и доставување е пропишан во самиот образац.
Кон образецот за промена на имотната состојба кој се доставува до Државната комисија за спречување на корупција и Управата за јавни приходи се приложува и договор или друг документ што е основа за располагање со имотот, како и документ за начинот на извршеното плаќање (согласно Закон за спречување на корупцијата).

 
http://www.ujp.gov.mk
© Управа за јавни приходи на Република Северна Македонија