Memorandum_mk
Обуки - Пријавување и оданочување на приходи од имот и имотни права (закупнина)
Вторник, 09.01.2018 - Среда, 31.01.2018, Скопје, Прилеп, Кавадарци, Велес, Пехчево, Свети Николе, Крушево, Куманово, Радовиш, Кичево, Битола, Македонски Брод, Валандово, Ресен, Струмица, Кратово, Струга, Берово, Пробиштип, Охрид, Неготино, Гевгелија, Крива Паланка, Дебар, Штип, Кочани, Тетово

Период: Од 09 јануари до 31 јануари 2018 година

Локација: Скопје, Прилеп, Кавадарци, Велес, Пехчево, Свети Николе, Крушево, Куманово, Радовиш, Кичево, Битола, Македонски Брод, Валандово, Ресен, Струмица, Кратово, Струга, Берово, Пробиштип, Охрид, Неготино, Гевгелија, Крива Паланка, Дебар, Штип, Кочани, Тетово, Демир Хисар, Делчево и Виница.

Организатор: Управа за јавни приходи - Даночна академија

Учество на обуката: Со регистрација, односно најава на наведеното контакт лице, најдоцна два (2) дена пред почетокот на обуката. Обуките се без финансиски надоместок.

Целна група: Граѓани - физички лица

Ниво: Општо

Опис на обуката: Еднодневна обука за пријавување, оданочување на приходи остварени од издавање под закуп и подзакуп на движен и недвижен имот и даночните поволности.

 

 
е-пошта: danochna.akademija@ujp.gov.mk
ОБУКА ЗА УСПЕХ!

 
http://www.ujp.gov.mk
© Управа за јавни приходи на Република Македонија