Memorandum_mk
20.10.2015
Нов образец ПДД-АДП/КД - Аконтативна даночна пријава за остварени капитални добивки

Врз основа на Законот за изменување и дополнување на Законот за персоналниот данок на доход („Службен весник на РМ“, бр.116 од 09.07.2015 година) се донесе Правилник за изменување на Правилникот за формата, содржината и начинот на пополнување на аконтативната даночна пријава за утврдување на персоналниот данок на доход за капитални добивки и новиот образец “ПДД-АДП/КД“ - Аконтативна даночна пријава за остварени капитални добивки, објавени во „Службен весник на РМ”, бр.179 од 16.10.2015 година, a со примена од 17.10.2015 година.

Новиот образец “ПДД-АДП/КД“ може да се преземе од веб страницата на УЈП (кликни http://www.ujp.gov.mk/mk/obrasci/opis/28).

 
http://www.ujp.gov.mk
© Управа за јавни приходи на Република Северна Македонија