Memorandum_mk
22.01.2021
БРУТО ПЛАТА 2021 - НАЈНИСКА И НАЈВИСОКА ОСНОВИЦА ЗА ПРЕСМЕТУВАЊЕ НА ПРИДОНЕСИ

Просечната плата по работник во Република Северна Македонија, според податоците на Државниот завод за статистика објавени во Јануари 2021 година изнесува 41.141 денари.

Просечната плата се користи за утврдување на најниската и највисоката основица за пресметка на придонесите од задолжително социјално осигурување и тоа за пресметките за плата кои се однесуваат за период од месец Јануари до месец Декември 2021 година.

  • Најниската основица за пресметка на придонесите за 2021 година изнесува 20.571,00 денари (50% од 41.141)
  • Највисока основица за пресметка на придонесите за 2021 година за примањата од работен однос и за примања на извршен член на одбор на директори, член на управен одбор, односно управител во трговско друштво изнесува 658.256,00 денари (16 x 41.141)
  • Највисока основица за пресметка на придонесите за 2020 година за самовработено лице изнесува 493.692,00 денари (12 x 41.141)

Обврзниците треба да ја преземат новата верзија на клиентскиот софтвер - МПИН (види http://www.ujp.gov.mk/mk/obrasci/opis/81) која го содржи новиот параметар.

ИЗНОС НА ПРОСЕЧНА ПЛАТА
(пресметки / исправки)
 2021  2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009
 41.141  38.319 36.017 34.079 32.877 32.268 31.644 30.902 30.595 30.591 30.349 29.829 27.507

Напомена: Сите обврзници кои до овој момент имаат поднесено и исплатено конечни пресметки за Јануари 2021 година, а исплатуваат плати под најниската основица или над највисоката основица за пресметка на социјалните придонеси, треба да поднесат исправки (103) на истите, со утврдениот износ на просечната плата.

 
http://www.ujp.gov.mk
© Управа за јавни приходи на Република Северна Македонија