Memorandum_mk
Регионална дирекција Штип

РЕГИОНАЛНА ДИРЕКЦИЈА ШТИП
Плоштад Слобода бб, 2000 Штип
тел. 032/397 818
Работно време: понеделник - петок 07.30 - 16.30 часот
Приемна канцеларија / Контакт центар:
                            понеделник - петок 07.30 - 19.30 часот

Даночно одделение Куманово
Плоштад Маршал Тито бб, 1300 Куманово
тел.031/425 115
ТЕЛЕФОНСКИ ИМЕНИК НА ДО КУМАНОВО (преземи тука)
Работно време: понеделник - петок 07.30 - 16.30 часот
 
Даночно одделение Крива Паланка
ул. „Св.Јоаким Осоговски“ бр.175, 1330 Крива Паланка
тел/факс 031/374 302
Работно време: понеделник - петок 07.30 - 16.30 часот
Даночно одделение Кочани
ул. „Теодосие Паунов“ бр.2, 2300 Кочани
тел. 033/274 030
Работно време: понеделник - петок 07.30- 16.30 часот
 
Даночно одделение Виница
ул. „Бел камен“ бб, 2310 Виница
тел. 033/361 626
Работно време: понеделник - петок 07.30 - 16.30 часот
Даночно одделение Свети Николе
Плоштад Илинден бб, 2220 Свети Николе
тел.032/443 340
Работно време: понеделник - петок 07.30 - 16.30 часот
 
Даночен шалтер Делчево
бул. „Македонија“ бб, 2320 Делчево
тел. 033/412 142; 076/446 720
Работно време: понеделник - петок 07.30 - 16.30 часот
Даночен шалтер Кратово
ул. „Маршал Тито“ бр.1, 1360 Кратово
тел.031/481 689; 031/481 109
Работно време: понеделник - петок 07.30 - 16.30 часот
 
Даночен шалтер Пробиштип
ул. „Јаким Спиров“ бр. 3, 2210 Пробиштип
тел.032/483 121
Работно време: понеделник - петок 07.30 - 16.30 часот
 
http://www.ujp.gov.mk
© Управа за јавни приходи на Република Македонија