Memorandum_mk
Регионална дирекција Битола

РЕГИОНАЛНА ДИРЕКЦИЈА БИТОЛА
ул. „Мирче Ацев” бр.3, 7000 Битола
тел. 047/235 504; факс 047/235 501
Работно време: понеделник - петок 07.00 - 21.30 часот
                            прва сабота во месецот 08.00 - 16.00 часот

Даночно одделение Охрид
ул. „Димитар Влахов“ бб, 6000 Охрид
тел. 046/262 509; факс 046/266 634
Работно време: понеделник - петок 07.00 - 21.30 часот
                            прва сабота во месецот 08.00 - 16.00 часот

Даночно одделение Ресен
ул. „Мите Богоевски“ бр.7, 7310 Ресен
тел. 047/454 115; 047/451 876
Работно време: понеделник - петок 07.00 - 21.30 часот
                            прва сабота во месецот 08.00 - 16.00 часот

Даночно одделение Струга
ул. „Боро Хаџиевски – Путе“ бб, 6330 Струга
тел/факс 046/782 356
Работно време: понеделник - петок 07.00 - 21.30 часот
                            прва сабота во месецот 08.00 - 16.00 часот
Даночен шалтер Демир Хисар
ул. „Македонија“ бб, 7240 Демир Хисар
тел/факс 047/276 911; 047/276 651
Работно време: понеделник - петок 07.00 - 21.30 часот
                            прва сабота во месецот 08.00 - 16.00 часот
                                     

 
http://www.ujp.gov.mk
© Управа за јавни приходи на Република Македонија