Memorandum_mk
Даночни приходи во 2017 година

- износи во милиони денари
- релација - индекси

ДАНОЧНИ ПРИХОДИ
НАПЛАТA
01.01.-31.12.2017
НАПЛАТA
01.01.-31.12.2016

ИНДЕКС:
2017/2016

Данок на добивка 11,353 10,769 105,43%
Персонален данок на доход 15,263 14,205 107,45%
Данок на додадена вредност 47,870 45,949 104,18%
ВКУПНО 74,486 70,922 105,03%
 
http://www.ujp.gov.mk
© Управа за јавни приходи на Република Северна Македонија