Memorandum_mk
Даночни приходи III квартал 2020

- износи во милиони денари
- релација - индекси

ДАНОЧНИ ПРИХОДИ
НАПЛАТA
01.01.-30.09.2020
НАПЛАТA
01.01.-30.09.2019

ИНДЕКС:
2020/2019

Данок на добивка 7,589 9,097 86,39%
Данок на личен доход 12,892 13,222 97,51%
Данок на додадена вредност 32,917 37,795 87,09%
ВКУПНО 53,668 60,114 89,28%

 

 
http://www.ujp.gov.mk
© Управа за јавни приходи на Република Северна Македонија