Memorandum_mk
Даночни приходи во 2004 година

 - износи во милиони денари
- релација - индекси

ДАНОЧНИ ПРИХОДИ РЕБАЛАНС БУЏЕТ
ПЛАН ЗА 2004
НАПЛАТА
01.01.2004-31.12.2004
 НАПЛАТА
01.01.2003-31.12.2003
 ИНДЕКС:
3 / 2
 ИНДЕКС:
3 / 4
 1 4 5 6
 ДД 3,015 2,362.16 3,270.09  78.3  72.2
 ПДД  7,806 7,706.71 7,502.5  98.7  102.7
ДДВ 24,383 25,756.85 21,175.92  105.6  121.6
АКЦИЗИ 10,531.66 10,336.36 10,565.15  98.1  97.8
ВКУПНО 45,735.66 46,161.85 42,545.41  100.9  108.5

 


 

 
http://www.ujp.gov.mk
© Управа за јавни приходи на Република Северна Македонија