Memorandum_mk
Даночни приходи во 2009 година

- износи во милиони денари
- релации-индекси

ДАНОЧНИ ПРИХОДИ

ПЛАН
РЕБАЛАНС
II 2009

НАПЛАТА 2009 НАПЛАТА 2008 ИНДЕКС: 3 / 2 ИНДЕКС: 3 / 4
 1 2 3 4 5 6
 ДД 5,127 4,434 8,579 86.49 51.69
 ПДД 9,033 8,707 8,696 96.39 100.13
ДДВ 36,110 35,178 36,174 97.42 97.25
АКЦИЗИ 14,230 13,789 13,557 96.90 101.71
ВКУПНО 64,500 62,108 67,006 96.29 92.69

 Во 2009 година, остварен е вкупен даночен приход од 62.108.504.004,00 денари кој е понизок за

  • ↓ 3,71% во однос на планираниот од 64.500.000.000,00 денари и понизок за
  • ↓ 7,31% во однос на остварениот во 2008 година во износ од 67.006.188.224,00 денари.
 
http://www.ujp.gov.mk
© Управа за јавни приходи на Република Северна Македонија