Memorandum_mk
Преглед на образец
Пресметка на данок на исплатена дивиденда и друга распределба од добивката
Кратко име: ДД-ИД
Тип на данок: Данок на добивка

Износот којшто се распределува во вид на дивиденди и други распределби од добивката, било да е во паричен или непаричен облик, се оданочува во моментот на исплатата.
Под исплата на дивиденди и на други распределби од добивката се подразбираат дивидендите исплатени во пари, во удели, односно во акции на друштвото.

НАПОМЕНА: Овој образец го поднесуваат даночните обврзници кои вршат исплати на дивиденди и други исплати од добивки од акумулирани добивки остварени во периодот од 2009 до 2013 година за дивиденди и други распределби од добивката.

Пресметката на данокот се врши на образецот “ДД-ИД“ кој се доставува до даночната канцеларија на УЈП или во електронска форма преку https://etax.ujp.gov.mk

Pdf_16   Превземи го документот  (313 KB)
 
http://www.ujp.gov.mk
© Управа за јавни приходи на Република Северна Македонија