Memorandum_mk
Преглед на образец
Барање за пребивање на даночен долг со повеќе платен данок
Кратко име: УЈП-УН-З.2-38/1
Тип на данок: Сите јавни давачки

Даночниот обврзник може да поднесе Барање УЈП-УН-З.2-38, доколку истиот има повеќе платен данок по еден основ и доспеан даночен долг по друг основ.

Барањето се поднесува до даночната канцеларија на УЈП или по електронски пат преку https://etax-fl.ujp.gov.mk/

Обврзникот е должен да уплати административни такси во износ од 300 денари од кои:

  • 50,00 денари за барањето
  • 250,00 денари за решението
Pdf_16   Барање за пребивање на даночен долг со повеќе платен данок  (221 KB)
 
http://www.ujp.gov.mk
© Управа за јавни приходи на Република Северна Македонија