Memorandum_mk
Преглед на образец
Барање за продолжување на рокот на важност на дозволата за одобрување на производство и продажба на соодветен модел на фискална апаратура, односно интегриран автоматски систем на управување
Кратко име: УЈП-УД-З.2-19/1
Тип на данок: Фискализација

За продолжување на дозволата за производство и продажба на фискален систем на опрема, домашните правни лица - иматели на дозволата, потребно е преку Управата за јавни приходи до Министерството за финансии да достават Барање за продолжување на рокот на важност на дозволата за одобрување на производство и продажба на соодветен модел на фискална апаратура, односно интегриран автоматски систем на управување (образец УЈП-УД-З.2-19/1).

Pdf_16   Барање за продолжување на рокот на важност на дозволата за одобрување на производство и продажба на соодветен модел на фискална апаратура, односно интегриран автоматски систем на управување  (186 KB)
 
http://www.ujp.gov.mk
© Управа за јавни приходи на Република Северна Македонија