Memorandum_mk
Преглед на образец
Барање за враќање на ДДВ на членови на меѓународни организации
Кратко име: ДДВ-14/а
Тип на данок: Данок на додадена вредност

Членови на меѓународни организации за прометот на добра и услуги извршени спрема нив можат да бараат враќање на ДДВ на образецот “ДДВ-14/а”.

Pdf_16   Барање за враќање на ДДВ на членови на меѓународни организации  (413 KB)
 
http://www.ujp.gov.mk
© Управа за јавни приходи на Република Северна Македонија