Memorandum_mk
Преглед на образец
Пресметка на данок на добивка за покривање на загуба од акумулирана добивка
Кратко име: ДД-ПЗ
Тип на данок: Данок на добивка

Даночните обврзници кои согласно со Законот за данокот на добивка („Службен весник на Република Македонија” број 80/93...13/14) биле ослободени од обврската за плаќање данок на нераспределена добивка, а кои по започнувањето на примената на Законот за данок на добивка („Службен весник“ на РМ, бр.248/18) во примена од 01.01.2019 година ќе вршат покривање на загубите од акумулираните добивки остварени во периодот од 2009 до 2013 година имаат обврска да пресметаат и платат данок на добивка.
Пресметката на данокот се врши на образецот ДД-ПЗ – Пресметка на данок за покривање на загуба од акумулирана добивка за период од 2009 до 2013 која даночниот обврзник ја доставува во електронска форма преку http://etax.ujp.gov.mk

Pdf_16   Пресметка на данок на добивка за покривање на загуба од акумулирана добивка  (194 KB)
 
http://www.ujp.gov.mk
© Управа за јавни приходи на Република Северна Македонија