Memorandum_mk
Преглед на образец
Пресметката на данок на добивка при престанување на условите за даночно ослободување
Кратко име: ДД-ДО
Тип на данок: Данок на добивка

Даночните обврзници кај кои престанале условите за даночно ослободување по основ на реинвестирана добивка од членот 28 ставови (3) и (4) и по основ на донирани финансиски средства на спортски субјекти членот 30-а став (9) од Законот за данокот на добивка, го должат данокот кој би го платиле кога не би ги користеле даночните ослободувања. Данокот на добивка се утврдува и плаќа врз основа на
образец „ДД-ДО“, кој се доставува до Управата за јавни приходи во рок 30 дена од денот на престанување на условите за даночно ослободување.

Pdf_16   Пресметката на данок на добивка при престанување на условите за даночно ослободување  (88 KB)
 
http://www.ujp.gov.mk
© Управа за јавни приходи на Република Северна Македонија