Memorandum_mk
Преглед на образец
Извештајот за донирани финансиски средства
Кратко име: ДЛД-ИД/ФЛ
Тип на данок: Данок на личен доход

Согласно член 75 од Законот за данокот на личен доход, физичко лице кое донира финансиски средства на правно лице според одредбите од Законот за донации и спонзорства во јавните дејности има право на намалување на данокот на доход утврден во годишната даночна пријава во висина од 20% од годишниот даночен долг на давателот на донацијата, но не повеќе од 24.000 денари.

За остварување на даночното поттикнување физичкото лице - давател на донацијата до органот за јавни приходи доставува извештај по електронски пат преку e-pdd.ujp.gov.mk најдоцна до 31 јануари наредната година.

Pdf_16   Извештајот за донирани финансиски средства   (57 KB)
 
http://www.ujp.gov.mk
© Управа за јавни приходи на Република Северна Македонија