Memorandum_mk
Преглед на образец
Барање на согласност за признавање на расход од работењето на обврзникот во даночен биланс
Кратко име: ДЛД - БС
Тип на данок: Данок на личен доход

Барањето на согласност за признавање на расход од работењето на обврзникот во даночен биланс образец ДЛД-БС се поднесува согласно член 24 од Законот за данокот на личен доход за средствата кои имаат сегашна вредност и кои понатаму не можат да се користат, врз основа на изјава од обврзникот кој остварува доход од самостојна дејност. Образецот ДЛД-БС се поднесува електронски преку e-pdd.ujp.gov.mk најдоцна до 31 јануари во годината која следува по годината за која барањето се поднесува.

Pdf_16   Барање на согласност за признавање на расход од работењето на обврзникот во даночен биланс  (83 KB)
 
http://www.ujp.gov.mk
© Управа за јавни приходи на Република Северна Македонија