Memorandum_mk
Преглед на образец
Барање за враќање на ДДВ на странско дипломатско или конзуларно претставништво
Кратко име: ДДВ-13
Тип на данок: Данок на додадена вредност

Странските дипломатски или конзуларни преставништва кои набавиле добра или користеле услуги за службени потреби можат да бараат враќање на ДДВ на образецот “ДДВ-13”.

Pdf_16   Барање за враќање на ДДВ на странско дипломатско или конзуларно претставништво  (405 KB)
 
http://www.ujp.gov.mk
© Управа за јавни приходи на Република Северна Македонија