Memorandum_mk
Преглед на образец
Барање за издавање на потврда за состојба на неплатени даноци и придонеси од домашно / странско правно лице, самостоен вршител на дејност или физичко лице
Кратко име: УЈП-УН-З.2-25/1
Тип на данок: Сите јавни давачки

По претходно поднесено барање (образец УЈП-УН-З.2-25) и за потребите на домашно / странско правно лице, самостоен вршител на дејност или физичко лице, УЈП издава Потврда за состојба на неплатени даноци и придонеси, доколку обврзникот сака да има увид за висината на долговите според евиденцијата на Управата.

Пополнетото барање се поднесува во писмена форма до надлежната даночна канцеларија според местото на живеење, односно престој или седиштето на даночниот обврзник или по електронски пат преку https://etax-fl.ujp.gov.mk

Рокот за издавање на Потврдата е веднаш или во рок од 15 дена од денот на поднесување на Барањето.

За повеќе информации во врска со постапката за издавање на уверенија и потврди за правни лица, кликни тука.

Pdf_16   Превземи го документот  (209 KB)
 
http://www.ujp.gov.mk
© Управа за јавни приходи на Република Северна Македонија