Memorandum_mk
Преглед на образец
Годишен извештај за исплатени приходи при откуп на земјоделски производи од физички лица
Кратко име: ПДД-ГИ/ОЗП
Тип на данок: Персонален данок на доход

Исплатувачот кој води деловни книги и кој врши откуп на земјоделски производи од физички лица кои немаат регистрирана дејност, е должен да достави Годишен извештај за исплатени приходи (образец “ПДД-ГИ/ОЗП“) до Управата за јавни приходи, по електронски пат преку http://etax.ujp.gov.mk на еден од следните начини:

  • преку соодветна форма за внес на податоци во е-Даноци; или
  • со импортирање на претходно подготвени податоци во соодветен .xml формат, предефиниран и поставен на е-Даноци.

Годишниот извештај за периодот од 1 јануари до 31 декември во тековната година, се поднесува најдоцна до 31 јануари наредната година.

Document   Превземи го документот  (230 KB)
 
http://www.ujp.gov.mk
© Управа за јавни приходи на Република Македонија