Memorandum_mk
Преглед на образец
Барање за издавање на аналитичка картица
Кратко име: УЈП-УН-З.2-37/1
Тип на данок: Сите јавни давачки

На Барање УЈП-УН-З.2-37, а врз основа на евиденциите за даночниот обврзник, Управата за јавни приходи издава аналитичка картица по одделен вид на давачка.

Даночниот обврзник може да поднесе барање за издавање на аналитичка картица заради усогласување на сопствените евиденции со истите кои Управата за јавни приходи ги води за него, како и за свои потреби.

За барањето не се плаќа административна такса.

Pdf_16   Превземи го документот  (199 KB)
 
http://www.ujp.gov.mk
© Управа за јавни приходи на Република Северна Македонија