Memorandum_mk
Преглед на образец
Барање за враќање на данок од доход од капитални добивки
Кратко име: Б-ВД/КД
Тип на данок: Данок на личен доход

Во случаите кога е наплатен данок на приходи кој согласно меѓународните договори за одбегнување на двојно оданочување е ослободен или во однос на истиот се применува пониска даночна стапка, се поднесува Барање (образец “Б-ВД/КД“).

Pdf_16   Барање за враќање на данок од доход од капитални добивки  (59 KB)
 
http://www.ujp.gov.mk
© Управа за јавни приходи на Република Северна Македонија