Memorandum_mk
Преглед на образец
Месечен извештај за исплатени приходи - добивки од игри на среќа и за пресметаниот и платен данок по одбивка
Кратко име: ПДД-МИ/ИС
Тип на данок: Персонален данок на доход

Исплатувачот на добивки од посебните игри на среќа (казино, обложувалница и автомат клуб) должен е до Управата за јавни приходи да достави Месечен извештај за исплатени приходи - добивки од игри на среќа и за пресметаниот и платен данок по одбивка (образец "ПДД-МИ/ИС").

Месечниот извештај задолжително се поднесува преку info.nis@ujp.gov.mk, најдоцна до 7-ми во тековниот за претходниот месец.

Pdf_16   Превземи го документот  (277 KB)
 
http://www.ujp.gov.mk
© Управа за јавни приходи на Република Македонија