Memorandum_mk
Преглед на образец
Годишен извештај за исплатени приходи при откуп на корисен цврст отпад од физички лица
Кратко име: ПДД-ГИ/ОЦО
Тип на данок: Персонален данок на доход

Исплатувачите кои вршат откуп на корисен цврст отпад од физички лица кои не се трговци поединци, должни се до Управата за јавни приходи да достават годишен извештај за исплатените приходи, најдоцна до 31 јануари наредната година.

Годишниот извештај ПДД-ГИ/ОЦО се доставува до УЈП по електронски пат преку http://etax.ujp.gov.mk на еден од следните начини:

  • преку соодветна форма за внес на податоци во е-Даноци; или
  • со импортирање на претходно подготвени податоци во соодветен .xml формат, предефиниран и поставен на е-Даноци.

Економските субјекти кои вршеле исплати на граѓани и имале обврска да го пресметаат и уплатат персоналниот данок задолжително треба на граѓанинот да му издадат збирна пресметка за исплатените приходи и платениот персонален данок во календарската година, најдоцна до 25 јануари наредната година.

Document   Превземи го документот  (211 KB)
 
http://www.ujp.gov.mk
© Управа за јавни приходи на Република Македонија