Etax
Физички лица Правни лица Меѓународни организации
Пребарување на даночни
обврзници
Внесете назив, седиште, единствен даночен број (ЕДБ) или матичен број (МБ) на даночниот обврзник
П
В
С
Ч
П
С
Н
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31        
Recnik
Преглед на образец
Пријава за промет на добра и услуги ослободен од данок на додадена вредност согласно член 7 од Законот за даночни, царински и други фискални погодности во врска со одржување на УЕФА Супер Куп 2017 во РМ
Кратко име: ДДВ-ПЕФ-ДО/УСК
Тип на данок: Данок на додадена вредност

Вршителот на прометот заради остварувањето на ослободувањето од плаќање на ДДВ согласно членот 7 од Законот за даночни, царински и други фискални погодности во врска со одржување на УЕФА Супер Куп 2017 во Република Македонија, го пријавува прометот на добра и услуги до Управата за јавни приходи.
Пријавувањето на прометот се врши по електронски пат преку е-Даноци https://etax-fl.ujp.gov.mk со поднесување на Пријава за промет на добра и услуги ослободен од данок на додадена вредност согласно член 7 од Законот за даночни, царински и други фискални погодности во врска со одржување на УЕФА Супер Куп 2017 во РМ (образец ДДВ-ПЕФ-ДО/УСК).

Сторнирање на фактура
Доколку вршителот на прометот утврди дека пријавил неточни или нецелосни податоци и износи за промет ослободен од ДДВ согласно согласно членот 7 од Законот за даночни, царински и други фискални погодности во врска со одржување на УЕФА Супер Куп 2017 во Република Македонија, треба да изврши сторнирање на Фактурата (ДДВ-ФП-ДО/УСК) за која УЈП има доделено сериски број.
Сторнирањето се врши со поднесување на нова Пријава ДДВ-ПЕФ-ДО/УСК, во која треба да се пополнат само податоците за вршителот на прометот и податоците за фактурата која се сторнира.
Сторнирање на издадена фактура се врши најдоцна до рокот за доставување на Годишната сметка за соодветниот даночен период за кој се однесува издадената фактура.

Pdf_16   Пријава за промет на добра и услуги ослободен од данок на додадена вредност согласно член 7 од Законот за даночни, царински и други фискални погодности во врска со одржување на УЕФА Супер Куп 2017 во РМ  (294 KB)
 


© Управа за јавни приходи на Република Македонија