Memorandum_mk
Преглед на образец
Барање за ослободување од плаќање на месечните аконтации на данокот на личен доход остварен од вршење на самостојна дејност
Кратко име: ДЛД-ОМА
Тип на данок: Данок на личен доход

Согласно Уредбата со Законска сила за примена на Законот за данокот на личен доход за време на вонредна состојба, обврзниците на данокот на личен доход кои остваруваат доход од самостојна дејност, а кои имаат претрпено штети во своето работење поради спроведување на мерките за спречување на внесување и ширење на Корона вирусот COVID-19 на Владата на Република Северна Македонија, имаат право на ослободување од плаќање наизносот на аконтациите на данокот на личен доход за месеците март, април,мај, јуни и јули 2020 година.

За остварување на правото, даночните обврзници поднесуваат Барање за ослободување од плаќање на износот на аконтациите на данокот на личен доход до Управата за јавни приходи. Поднесувањето на барањето се врши преку системот е-Персонален данок https://e-pdd.ujp.gov.mk, а комплетното барање го потврдува Управата за јавни приходи, во рок од 15 дена од денот на доставувањето на барањето.

Pdf_16   Барање за ослободување од плаќање на месечните аконтации на данокот на личен доход остварен од вршење на самостојна дејност  (85 KB)
 
http://www.ujp.gov.mk
© Управа за јавни приходи на Република Северна Македонија