Memorandum_mk
Преглед на образец
Извештај за донирани финансиски средства на буџетски корисник за време на вонредна состојба
Кратко име: ДЛД-ФЛ-ИД/К19
Тип на данок: Донации и спонзорства

Согласно член 75 од Законот за данокот на личен доход, физичко лице кое донира финансиски средства на буџетски корисник согласно Уредбата со законска сила за примена на Законот за донации и за спонзорства во јавните дејности за време на вонредна состојба има право на намалување на данокот на доход утврден во годишната даночна пријава во висина од 20% од годишниот даночен долг на давателот на донацијата, но не повеќе од 24.000 денари.

За остварување на даночното поттикнување физичкото лице - давател на донацијата до органот за јавни приходи доставува извештај по електронски пат преку e-pdd.ujp.gov.mk најдоцна до 31 јануари наредната година

Pdf_16   Извештај за донирани финансиски средства на буџетски корисник за време на вонредна состојба   (85 KB)
 
http://www.ujp.gov.mk
© Управа за јавни приходи на Република Северна Македонија