Memorandum_mk
Преглед на образец
Пријава за регистрација на фискален систем на опрема
Кратко име: ФА-01
Тип на данок: Фискализација

Фискалниот апарат го регистрира вкупниот промет на продадени добра, извршени услуги и висината на данокот. Образецот за пријава за регистрација на фискален систем на опрема го пополнуваат сите даночни обврзници освен оние кои се наведени во членот 9 од Законот за регистрирање на готовински плаќања.

По набавката на фискалниот апарат или инсталирање на електронскиот систем, даночниот обврзник го пријавува истиот во Управата за јавни приходи и овластениот сервисен центар поради пуштање во употреба (фискализирање) и воведување во Регистарот на фискализирани фискални апарати по даночни обврзници и деловни објекти.

Pdf_16   Пријава за регистрација на фискален систем на опрема  (667 KB)
 
http://www.ujp.gov.mk
© Управа за јавни приходи на Република Северна Македонија